Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu BitMarket24.pl

Poniżej znajdują się informacje dotyczące naszej polityki prywatności, a także informacje na temat polityki Cookies.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątplwości proszę przeczytaj poniższe informacje.

Polityka Prywatności BM24 LTD

1. Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności BM24 LTD jest szczegółowy opis sposobów w jaki BM24 LTD z siedzibą w Londynie przy 85 Great Portland Street, First Floor W1W 7LT będzie pozyskiwała, gromadziła i wykorzystywała informacje przekazane przez Użytkowników portalu BitMarket24.pl oraz inne osoby korzystające z tej strony internetowej w tym dane osobowe.

Przez Użytkownika należy rozumieć osobę, która posiada konto w serwisie BitMarket24.pl natomiast przez Inne osoby należy rozumieć osoby, które korzystają ze strony internetowej BitMarket24.pl nieposiadające konta.

 

2. Ochrona danych osobowych

BM24 LTD dokłada szczególnych starań do poszanowania prywatności osób korzystających ze strony BitMarket24.pl oraz wszelkich dostępnych w ramach strony aplikacji i funkcjonalności. Wszystkie dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej są zgodne z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1-88) (dalej: „RODO”).

BM24 LTD jako priorytet traktuje ochronę praw i wolności osób, które przekazały dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej w podstawowym zakresie nie jest uzależnione od przekazania BM24 LTD danych osobowych.

Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych BM24 LTD jest dobrowolne, niemniej jednak korzystanie z wszystkich funkcjonalności BitMarket24.pl w tym w szczególności dokonywanie transakcji za pośrednictwem serwisu wymaga podania niektórych danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia usług przez BM24 LTD.

Zachowanie poufności danych Użytkowników BitMarket24.pl jest dla BM24 LTD kluczowe. Użytkownik powierzając BM24 LTD swoje dane, może być pewny, że BM24 LTD dołoży wszelkich starań w celu zachowania ich w tajemnicy. BM24 LTD wprowadził rozwiązania mające na celu zapewnienie, że dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w sposób bezpieczny, nienaruszony i poufny.

 

3. Administrator danych

W chwili przesłania danych osobowych na stronie BitMarket24.pl BM24 LTD staje się ich administratorem w rozumieniu RODO.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników przyznajemy wyłącznie tym pracowników lub partnerom i współpracownikom, którym wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia wsparcia w zakresie realizacji zleceń Użytkowników dotyczących usług oferowanych przez BM24 LTD.

BM24 LTD wdrożyła procedury w zakresie zabezpieczenia i użytkowania danych osobowych.

 

4. Ochrona danych

Dane przekazywane przez Użytkownika w trakcie tworzenia konta w serwisie BitMarket24.pl, oraz proces logowania się Użytkownika do Serwisu są realizowane przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia wysoką ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane przez BM24 LTD z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa spełniających wymagania RODO.

Pomimo tego, że BM24 LTD stosuje rozwiązania informatyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych, Użytkownik powinien mieć świadomość, że korzystanie z Internetu nie gwarantuje absolutnego bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem sieci Internet.

 

5. Zakres i cel gromadzenia danych osobowych

Cel: Prowadzenie konta Użytkownika

W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu BitMarket24.pl i świadczenie przez BM24 LTD usług, BM24 LTD będzie wymagała podania określonych informacji. Informacje te mogą obejmować następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne informacje, w szczególności zaś informacje wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

BM24 LTD może również wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług. Informacje są uzyskiwane przede wszystkim od Użytkowników za pośrednictwem formularzy lub wniosków, a także poprzez inne informacje podawane przez Użytkowników w toku korzystania z serwisu BitMarket24.pl.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – informacje niezbędne do świadczenia usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – informacje niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na BM24 LTD

Cel: Marketing

W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o otrzymywaniu informacji o charakterze marketingowym lub promocyjnym, albo udziale w konkursie lub innej akcji promocyjnej, BM24 LTD będzie wymagał podania określonych informacji, które mogą obejmować następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne niezbędne informacje.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 lit f RODO – informacje uzasadniające interes prawny BM24 LTD polegający na marketingu bezpośrednim usług świadczonych przez BM24 LTD.

Cel: Informacje statystyczne związane z funkcjonalnościami serwisu BitMarket24.pl

W celu ulepszenia funkcjonowania serwisu BM24 LTD przetwarza dane dotyczące Użytkowników w serwisie, w szczególności zaś dane dotyczące odwiedzonych podstron, częstotliwości i czasu trwania pobytu na stronach Serwisu oraz podjętych działań.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – informacje uzasadniające prawny interes BM24 LTD polegający na ułatwieniu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności serwisu.

Cel: Dochodzenie roszczeń przez BM24 LTD

W celu dochodzenia roszczeń powstałych na skutek świadczenia przez BM24 LTD usług na rzecz Użytkowników, BM24 LTD może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane dotyczące korzystania z usług świadczonych przez BM24 LTD.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust 1 lit. f RODO – informacje uzasadniające prawny interes BM24 LTD polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Cel: Rozpoznawania reklamacji i skarg klientów

W celu rozpatrywania skarg, reklamacji oraz innych pism skierowanych przez Użytkowników lub innych osób do BM24 LTD, BM24 LTD przetwarza dane zawarte w takim wystąpieniu wraz z danymi zawartymi w załączonych dokumentach.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – informacje zbierane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BM24 LTD.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – informacje uzasadniające prawny interes BM24 LTD polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

BM24 LTD może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym. Podmiotem współpracującym może być zarówno podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z BM24 LTD jak również podmiot zupełnie niezależny. Przekazywanie danych może nastąpić wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usług świadczonych przez BM24 LTD. Przykładowo podmiotami, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników są banki, audytorzy, firmy dostarczające usługi finansowe lub rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne, doradcy podatkowi i prawnie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia.

Świadczenie przez BM24 LTD usług na rzecz Użytkowników może wymagać przekazania danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz BM24 LTD, w tym podmiotom mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takiej sytuacji BM24 LTD zabezpiecza interesy swoich Użytkowników poprzez dodanie w umowach z takimi podmiotami odpowiednich klauzul umownych, przyjętych przez Komisję Europejską.

BM24 LTD udostępnia dane osobowe Użytkowników, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie przewidzianym tymi przepisami zwrócą się o nie organy administracji publicznej, sądy, komornicy lub organy ścigania.

 

7. Czas przetwarzania danych osobowych

BM24 LTD przechowuje dane Użytkowników przez okres świadczenia usług na ich rzecz. Po rozwiązaniu Umowy BM24 LTD przechowuje dane Użytkowników w formie zanonimizowanej za wyjątkiem następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, historia transakcji oraz dane o wyrażonych zgodach.

Po rozwiązaniu umowy BM24 LTD ma prawo do przechowywania danych Użytkowników przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego dla celów rozpatrywania skarg i reklamacji oraz innych potencjalnych roszczeń zgłaszanych przez Użytkowników.

Dane Użytkowników i innych osób mogą być przechowywane przez BM24 LTD przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plikach cookie.

 

8. Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania przez BM24 LTD jego danych osobowych, jeśli BM24 LTD przetwarza te dane w oparciu o swój prawnie chroniony interes np. w związku ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika, przekazywaniem informacji o charakterze marketingowym, prowadzeniem statystyk dotyczących funkcjonowania serwisu oraz jego poszczególnych funkcjonalności.

Jeśli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a BM24 LTD nie będzie miała jakiejkolwiek podstawy prawnej do przetwarzania danych, wtenczas BM24 LTD usunie dane Użytkownika objęte sprzeciwem.

Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy podane dane są nieprawidłowe. W takiej sytuacji BM24 LTD ogranicza w maksymalnym możliwym zakresie ich wykorzystywanie na czas niezbędny do ustalenia poprawności danych, jednak nie dłużej niż 14 dni.

Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, że jego dane są przetwarzane. W szczególności Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych, a także informacje na temat celu przetwarzania danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalenia okresu przechowywania danych, a także informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania kopii wszystkich posiadanych przez BM24 LTD danych na jego temat oraz poinformowania BM24 LTD o wszelkich zauważonych nieścisłościach.

Użytkownik może w każdym czasie powiadomić BM24 LTD o zmianie w jego danych osobowych.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe dostarczone do BM24 LTD, a następnie przekazać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.

BM24 LTD w przypadku wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem usunięcia, ograniczenia wykorzystywania lub zmiany swoich danych, spełnia takie żądanie albo odmawia jego spełnienie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli BM24 LTD nie będzie w stanie spełnić w terminie 30 dni żądania Użytkownika z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych przez BM24 LTD żądań, to BM24 LTD spełni takie żądanie w terminie kolejnych 60 dni, o czym poinformuje Użytkownika.

 

9. Kontakt

Wszelkie zgłoszenia dotyczące zasad pozyskiwania i przechowywania danych osobowych należy przesyłać pod adres: kontakt@bitmarket24.pl

Użytkownik ma możliwość kontaktu bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: kontakt@bitmarket24.pl

W zgłaszanych wnioskach Użytkownik powinien wskazać swoją tożsamość w sposób umożliwiający BM24 LTD przeprowadzenie weryfikacji Użytkownika.

 

10. Ciasteczka – pliki cookie

BM24 LTD używa plików cookie do gromadzenia informacji.

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (dysku twardym) Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

BM24 LTD wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

  • Dostarczenia Użytkownikowi dogodniejszego i efektywniejszego korzystania z serwisu BitMarket24.pl, dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Pliki cookie pozwalają również rozpoznać urządzenie z jakiego korzysta Użytkownik i następnie wyświetlić zawartość serwisu w sposób dopasowany do urządzenia i potrzeb Użytkownika.
  • Badania aktywności Użytkowników portalu. Dane w tym zakresie zbierane są w postaci zanonimizowanej w formie zagregowanych statystyk. Dane te pozwalają BM24 LTD poznać sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu i na tej podstawie usprawniać jego funkcjonalności jak również pozyskiwać informacje o źródłach z których użytkownik wszedł na stronę serwisu.
  • Utrzymanie sesji Użytkownika serwisu po uprzednim zalogowaniu.

Ciasteczka są wykorzystywane przez wiele serwisów internetowych. Każdy użytkownik Internetu może wybrać czy i w jaki sposób pliki cookie będą akceptowane. Zmian w takim zakresie dokonuje się w ustawieniach przeglądarek internetowych.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na wyłączenie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej to dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu BitMarket24.pl może być niemożliwy.

Serwis BitMarket24.pl stosuje przede wszystkim dwa rodzaje plików cookie:

  • Cookie stałe (ang. Persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Cookie sesyjne (ang. session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się z serwisu BitMarket24 lub zamknięcia okna przeglądarki.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniach końcowych ich użytkowników. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, również w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików, albo każdorazowo informować użytkownika o zamieszczeniu pliku cookie na jego urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie – ich wyłączania, blokowania i usuwania dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnych przeglądarek internetowych.

Niedokonywanie przez użytkowników zmian w ustawieniach przeglądarek internetowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie plików cookie w ich urządzeniach końcowych.

Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępnych na stronach internetowych: www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w zakładce „Pomoc” w menu większości przeglądarek internetowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie wykorzystywania ciasteczek funkcjonujących w serwisie BitMarket24.pl i nie odnosi się do wykorzystywania plików cookie przez inne witryny internetowe.

 

11. Odnośniki do innych stron internetowych

Mając na względzie wygodę Użytkowników serwisu BitMarket24.pl w serwisie mogą być zamieszczone odnośniki (linki) do innych stron internetowych. BM24 LTD nie dokonuje przeglądów zawartości tych stron, nie przeprowadza kontroli, ani nie monitoruje praktyk w zakresie polityk prywatności dostępnych na tych stronach.

BM24 LTD nie ponosi odpowiedzialności za działania witryn i serwisów prowadzonych przez osoby trzecie, ani za transakcje realizowane przez Użytkowników w ramach tych witryn lub serwisów.

BM24 LTD zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią polityk prywatności umieszczonych na stronach podmiotów partnerskich i współpracujących z BM24 LTD w szczególności jeśli za ich pośrednictwem gromadzone są dane osobowe Użytkownika.

 

12. Postanowienia końcowe

BM24 LTD zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce w każdym czasie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności w serwisie BitMarket24.pl i obowiązują od momentu ich opublikowania.

Korzystanie z serwisu BitMarket24.pl jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie wyrażał zgody na treść niniejszej Polityki, BM24 LTD nie będzie świadczył usług na rzecz takich Użytkowników, a Użytkownik lub inna osoba powinna zaprzestać korzystania z serwisu BitMarket24.pl

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, będą rozpoznawane przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy.