Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować

Regulamin obowiązujący do dnia 08-04-2018

Regulamin i Ogólne Warunki Użytkowania Serwisu BitMarket24 obowiązujący od dnia 06-02-2018

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego BitMarket24 oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod domeną Bitmarket24.pl jest BitMarket24 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000500891, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP 6762473504 oraz numer REGON 123054680.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator udostępnia mu nieodpłatnie Regulamin. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://bitmarket24.pl/regulamin.html.

 

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – BitMarket24 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000500891, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP 6762473504 oraz numer REGON 123054680.
 2. Kryptowaluta - elektroniczny znak legitymacyjny niebędący prawnym środkiem płatniczym w Polsce i nieposiadający statusu waluty lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego, w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym także elektronicznego instrumentu płatniczego.
 3. Hasło – niepowtarzalny ciąg znaków ustanowiony przez Użytkownika, składający się z min. 10 liter oraz min. jednej cyfry, umożliwiający zalogowanie się do Serwisu.
 4. Konto – Konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Serwisu, w szczególności zaś dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży Kryptowalut.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod domeną BitMarket24.pl.
 7. Użytkownik – pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem z chwilą założenia Konta, uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, opisanych w §3 ust. 2 Regulaminu.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

 

§3

Postanowienia dotyczące świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu. Administrator nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ani ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.
 2. Usługi świadczone przez Administratora polegają wyłącznie na prowadzeniu Kont Użytkowników i  kojarzeniu składanych w Serwisie ofert sprzedaży oraz zakupu Kryptowalut.
 3. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
  2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę Internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  3. przeglądarka Internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
  4. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  5. zapewniać możliwość tworzenia i obsługę plików graficznych. 

 

§4

Weryfikacja tożsamości Użytkowników 

 1. Administrator dąży do maksymalnego ograniczenia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także popełniania innych przestępstw za pośrednictwem Serwisu.  
 2. Administrator prowadzi rejestr transakcji ponadprogowych (tj. wyższych niż przyjęta przez Serwis kwota)  oraz podejrzanych (tj. takich, które w ocenie Administratora mogą być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu), w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawowym środkiem służącym do tego celu jest kilkustopniowa weryfikacja tożsamości Użytkowników, opisana w niniejszym paragrafie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane przy rejestracji w Serwisie oraz zapewnić ich aktualność.
 4. W imieniu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną dane podaje osoba fizyczna będąca ustawowym przedstawicielem Użytkownika lub osoba fizyczna legitymująca się stosownym pełnomocnictwem (reprezentant). Dane obejmują w takim wypadku tożsamość Użytkownika oraz reprezentanta.
 5. Użytkownik przechodzi wstępną weryfikację tożsamości w momencie dokonania wpłaty środków w walucie PLN na wskazany rachunek bankowy Administratora (przelew identyfikujący). Dane z przelewu identyfikującego muszą być zgodne z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie. Przelew identyfikujący powinien wskazywać podany Użytkownikowi, unikatowy tytuł (na podstawie tego tytułu wpłata jest rozpoznawana i przypisywana do salda danego Użytkownika).
 6. Użytkownik przechodzi dodatkową weryfikację tożsamości w następujących sytuacjach:
  1. z własnej woli, wysyłając prośbę poprzez formularz kontaktowy, bądź na adres pomoc@bitmarket24.pl, a następnie wypełniając odpowiedni formularz udostępniony na taką prośbę na stronie internetowej https://bitmarket24.pl/weryfikacja.html;
  2. jeśli kwota wpłat dokonanych przez Użytkownika w Serwisie przekroczy 5000 PLN;
  3. każdorazowo z chwilą dokonania wpłaty środków w PLN, przy czym Administrator może odstąpić od dodatkowej weryfikacji tożsamości w sytuacji gdy wpłacane środki nie przekraczają przyjętego przez Administratora progu wysokości;
  4. w każdym czasie, w przypadku powzięcia jakichkolwiek podejrzeń przez Administratora co do tożsamości Użytkownika lub co do natury dokonywanej przez Użytkownika transakcji wpłaty, wypłaty lub wymiany środków, a także w razie podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika;
  5. w razie gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości reprezentacji Użytkownika niebędącego osobą fizyczną przez reprezentanta, o którym mowa w ust. 3 powyżej;
  6. w sytuacji wskazanej w §10 ust. 5 Regulaminu.
 7. Dodatkowa weryfikacja tożsamości polega na zastosowaniu któregokolwiek (lub wszystkich) spośród wymienionych niżej sposobów:
  1. przesłanie skanu dowodu tożsamości Użytkownika z zakrytym numerem PESEL;
  2. przesłanie skanu dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentanta, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do reprezentowania Użytkownika niebędącego osobą fizyczną;
  3. wysłanie przez Administratora listu do Użytkownika (przesyłką poleconą, za potwierdzeniem odbioru) z umieszczonym kodem weryfikacyjnym, na adres zameldowania z dowodu tożsamości lub adres wykonywania działalności gospodarczej ustalony w oparciu o właściwy publiczny rejestr – przy czym dla dokonania danej czynności przez Użytkownika w Serwisie wymagane jest podanie kodu z listu;
  4. podanie przez Administratora Użytkownikowi kodu weryfikacyjnego za pośrednictwem Konta i wezwanie Użytkownika do przesłania Administratorowi zdjęcia swojej twarzy z umieszczonym obok na kartce kodem weryfikacyjnym (ta metoda jest stosowana obowiązkowo, w sytuacji, gdy na podstawie dowodu tożsamości lub danych z rejestru publicznego nie można ustalić adresu Użytkownika).
 8. W wypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, dodatkowa weryfikacja tożsamości może dotyczyć również reprezentanta, którym mowa w ust. 4 powyżej.
 9. W sytuacjach wskazanych w ust. 6 lit. b-f powyżej, Użytkownik nie może dokonać wypłaty środków bez pomyślnego przejścia dodatkowej weryfikacji tożsamości.
 10. Późniejsza realizacja transakcji po uprzednim przeprowadzeniu procedury weryfikacji następuje z przyjęciem kursu Kryptowaluty jaki obowiązywał w chwili złożenia dyspozycji dokonania transakcji, a obu stronom transakcji nie przysługują w stosunku do Administratora żadne roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści. W celu minimalizacji ryzyka kursowego z tym związanego Administrator rekomenduje uprzednie dokonanie pełnej weryfikacji przez strony zamierzonej transakcji, zwłaszcza zaś transakcji ponadprogowej. 

§5

Zasady rejestracji

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://bitmarket24.pl/zaloguj.html (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”) oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez  zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin”, znajdującej się pod tym Formularzem Rejestracyjnym.
 2. W wyniku rejestracji dla danego Użytkownika zostanie utworzone indywidualne Konto.
 3. Konto tworzone jest wyłącznie dla danego Użytkownika i niemożliwe jest korzystanie z niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do należytej ochrony Hasła ustalonego podczas rejestracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła osobom trzecim oraz za ewentualne konsekwencje wynikłe z nienależytego jego zabezpieczenia przez Użytkownika.

 

§6

Opłaty, limity, zasilenie Konta środkami oraz ich wypłata

 1. W celu dokonania zakupu-sprzedaży Kryptowalut za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik winien wpłacić środki za pomocą dostępnych metod podanych w na stronie https://bitmarket24.pl/zasilanie-konta.html. W wyniku dokonania wpłaty Konto wpłacającego Użytkownika zostanie zasilone odpowiednią kwotą wpłaconych środków, które będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane przez niego dla dokonania transakcji kupna lub sprzedaży Kryptowalut.
 2. Moment uwidocznienia transakcji kupna-sprzedaży Kryptowalut w saldzie Konta Użytkownika jest momentem zawarcia między danymi Użytkownikami umowy sprzedaży-kupna Kryptowalut.
 3. Zabronione jest dokonywanie wpłat środków pieniężnych wyrażonych w złotówkach (PLN) za pomocą metod podanych na stronie https://bitmarket24.pl/zasilanie-konta.html w imieniu danego Użytkownika przez osoby trzecie. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie rachunków udostępnionych przez Serwis w celach gospodarczych przez Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim takich rachunków, jako rachunków Użytkownika. Zabronione jest również deponowanie przez Użytkownika na rachunkach udostepnionych przez Serwis środków wyrażonych w złotówkach (PLN) przez okres dłuższy niż to racjonalnie konieczne do dokonania transakcji, a w każdym razie nie dłużej niż 12 godzin. W razie naruszenia tego ograniczenia Serwis może wezwać Użytkownika do wypłaty środków w oznaczonym dodatkowym terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu środki mogą zostać przelane Użytkownikowi przez Serwis na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia wpłata Użytkownika środków wyrażonych w złotówkach (PLN) do Serwisu.
 4. Wartość pojedynczej transakcji kupna-sprzedaży Kryptowalut nie może być niższa niż wartość wskazana w Tabeli Opłat i Limitów znajdującej się na stronie https://bitmarket24.pl/oplaty-i-limity.html, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Transakcje kupna-sprzedaży Kryptowalut o wartości niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów znajdującej się na stronie https://bitmarket24.pl/oplaty-i-limity.html, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu, nie będą realizowane przez Serwis.
 6. Wypłata środków PLN zgromadzonych na Koncie Użytkownika wymaga podania imienia i nazwiska właściciela rachunku bankowego (tj. danego Użytkownika) oraz prawidłowego numeru rachunku bankowego w formacie NRB. Administrator może wymagać dodatkowych danych, w sytuacji wskazanej w §4 ust. 5 lit. d. lub e. Regulaminu.
 7. Do wypłaty środków w Kryptowalutach wymagane jest podanie prawidłowego adresu Kryptowalut. Administrator może wymagać dodatkowych danych, w sytuacji wskazanej w §4 ust. 5 lit. d. lub e. Regulaminu.
 8. Przelewy przychodzące realizowane są zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://bitmarket24.pl/zasilanie-konta.html
 9. Przelewy wychodzące realizowane są zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://bitmarket24.pl/wyplata-srodkow.html
 10. Administrator zastrzega, że nie jest w stanie zagwarantować natychmiastowego dokonania przelewu środków w PLN lub Kryptowalutach. Większość przelewów jest realizowana w czasie nieprzekraczającym 5 minut, ale niekiedy realizacja przelewu opóźnia się. Administrator zaleca więc ostrożność w posługiwaniu się czasowymi adresami dla dokonywania przelewów, ponieważ mogą one wygasnąć przed jego faktycznym dokonaniem. W razie gdyby czas realizacji przelewu przedłużał się ponad okres trwania adresu czasowego, Użytkownik może anulować przelew w Serwisie (możliwość anulowania jest aktywna do dwóch minut przed faktyczną realizacją przelewu, potem przelew nie może być już anulowany). Odpowiedzialność Administratora za następstwa wygaśnięcia adresu czasowego przed faktycznym dokonaniem przelewu jest wyłączona.
 11. Administrator nie odpowiada za następstwa podania przez Użytkownika niewłaściwego adresu przelewu lub nr rachunku bankowego. Administrator może nie być w stanie dokonać zwrotu takich środków.

 

§7

Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zastrzega, że nie jest stroną transakcji kupna-sprzedaży Kryptowalut zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Stronami takich transakcji są wyłącznie zawierający je Użytkownicy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec danego Użytkownika przez innych Użytkowników.
 2. Pośrednictwo Administratora w przekazywaniu środków na poczet transakcji kupna i sprzedaży Kryptowalut, zawieranych pomiędzy Użytkownikami, nie upoważnia Użytkowników do dochodzenia od Administratora odsetek od wpłaconych środków.
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych przez niego w ramach Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich usług jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku umieszczenia w Serwisie odnośników (linków) do innych stron internetowych, Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników na czacie (funkcjonalność Serwisu dostępna dla Użytkowników). Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego wpisu na czacie oraz czasowego lub permanentnego blokowania danemu Użytkownikowi dostępu do czatu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkowników w związku ze zmianami kursu Kryptowalut. Administrator nie gwarantuje zysków związanych z kupnem lub sprzedażą Kryptowalut. Wszelkie informacje odnośnie ceny sprzedaży, czy też zakupu Kryptowalut, pochodzą wyłącznie od Użytkowników Serwisu.
 7. Administrator wskazuje przy tym, że wartość jednostek Kryptowaluty może podlegać nieprzewidywalnym wahaniom. Inaczej niż oficjalne waluty państwowe, których kursy są najczęściej moderowane przez właściwe rządy lub banki centralne, wartość Kryptowalut bazuje na rozwoju technologii, która bywa zawodna, oraz zaufaniu do rynku Kryptowalut, a także jego uczestników. Nie istnieje żaden podmiot zajmujący się emisją Kryptowalut ani kontrolą nad obrotem Kryptowalutami. Biorąc pod uwagę opisane ryzyko, każdy Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję, czy poziom ryzyka związany z transakcjami kupna i sprzedaży Kryptowalut jest dla niego akceptowalny.
 8. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych, jak i Kryptowalut, zgromadzonych na Kontach Użytkowników, przed ich utratą lub dostępem do nich przez osoby trzecie.
 9. Administrator podejmuje wszelkie działania konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Administrator informuje jednak, że każdy system informatyczny, także ten umożliwiający funkcjonowanie Serwisu, jest narażony na błędy i awarie. Wystąpienie błędu lub awarii może doprowadzić do czasowej niedostępności Serwisu, zgodnie z ust. 10-12 poniżej. Użytkownicy powinni korzystać z Serwisu w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkody w sytuacji czasowej niedostępności Serwisu. Odpowiedzialność Administratora za taką szkodę jest wyłączona w najszerszym zakresie dopuszczalnym prawem.
 10. W przypadku wykrycia błędu, czy też awarii Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia jego działalności, celem przywrócenia w pełni funkcjonalności Serwisu. W takiej sytuacji, informacja o zawieszeniu działania Serwisu oraz planowanym terminie jego wznowienia zostanie zamieszczona na stronach Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem.
 11. Każdorazowo, w przypadku gdy przerwa w działaniu serwisu trwa dłużej niż 7 (siedem) dni, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail, Administrator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o możliwych sposobach wypłaty zgromadzonych przez niego w ramach Kontach środków pieniężnych. W takiej sytuacji wypłata środków nastąpi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania przez Użytkownika stosownego oświadczenia na adres kontakt@bitmarket24.pl.
 12. W przypadku przerwy w działaniu Serwisu wynoszącej co najmniej 2 (dwa) dni, Administrator zastrzega sobie prawo do wykasowania ofert kupna i sprzedaży Kryptowalut w celu uniknięcia ewentualnych manipulacji kursem Kryptowalut.
 13. Jednym z zagrożeń każdego użytkownika Internetu, w tym konta poczty elektronicznej, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, tworzone głównie w celu wyrządzania szkód (np. wirusy czy konie trojańskie). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie, wiąże się z  działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika (np. wykradniecie Hasła). Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii obronnych nie jest możliwe całkowite wykluczenie opisanego ryzyka.

 

§8

Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Administratora związanej ze świadczeniem w ramach Serwisu usług, w zakresie w jakim z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż wszelka korespondencja kierowana do niego przez Administratora adresowana będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku jego zmiany i braku powiadomienia o tym fakcie Administratora  korespondencja będzie kierowana na wyżej wymieniony adres e-mail ze skutkiem doręczenia.
 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu,
  3. niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spamu),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego użytku,
  5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą),
  6. korzystania z Serwisu w dobrej wierze; jeżeli Użytkownik wykryje błąd lub lukę w systemie winien bezzwłocznie, w przeciągu 24 godzin zgłosić to obsłudze Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@bitmarket24.pl; wykorzystanie jakichkolwiek luk i błędów w działaniu Serwisu jest równoznaczne ze złamaniem niniejszego Regulaminu i skutkować będzie zablokowaniem konta oraz wyciągnięciem stosownych konsekwencji prawnych.
 4. Każdorazowe naruszenie postanowień Regulaminu będzie skutkowało zablokowaniem Konta danego Użytkownika po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wezwania i bezskutecznym jego upływie.

 

§9

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator, jako administrator danych osobowych, zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wymagane prawem informacje zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://bitmarket24.pl/polityka-prywatnosci.html

 

§10

Wypowiedzenie umowy, reklamacje

 1. Zarówno Administrator, jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy.
 2. Administrator może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres
  e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator  uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wysłanego na adres e-mail kontakt@bitmarket24.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 4. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Użytkownik nie ma prawa wystawiania ofert kupna lub sprzedaży Kryptowalut.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, a także w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Administrator zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi środków zgromadzonych na Koncie tego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia wygaśnięcia Umowy, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, albo adres Kryptowaluty. Warunkiem zwrotu środków jest dokonanie pomyślnej weryfikacji tożsamości Użytkownika, zgodnie z § ust. 6-8 Regulaminu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu powinny być kierowane na adres e-mail (adres elektroniczny Administratora): kontakt@bitmarket24.pl.W treści reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej swój adres e-mail oraz zwięzły opis zauważonych nieprawidłowości.
 7. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jej wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres
  e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu nie później niż 7 (siedem) dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji widocznej po zalogowaniu do Serwisu, z prośbą o potwierdzenie przez Użytkownika akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak zgody Użytkownika na proponowane zmiany Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym według właściwości wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza i nie ogranicza w niczym praw przysługujących konsumentom na mocy prawa powszechnie obowiązującego. Jakiekolwiek postanowienie zakazane w relacji z konsumentami nie będzie się stosowało do Użytkowników będących konsumentami.
 6. Znaki towarowe, logo oraz inne oznaczenia a także teksty widoczne w Serwisie stanowią własność Administratora lub jego partnerów handlowych i objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich.