Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować

Regulamin

Regulamin OWU (Ogólne Warunki Umowy)

Poniżej znajdują się informacje na temat relulaminu serwisu BitMarket24.pl

Prosze zapoznać się z ifromacjami zawartmi poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Regulamin i Ogólne Warunki Użytkowania Serwisu BitMarket24


§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego BitMarket24 oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384). Działalność Serwisu polega wyłącznie na kojarzeniu ofert sprzedaży oraz zakupu BTC lub LTC. Administrator Serwisu nie gwarantuje zysków związanych z kupnem lub sprzedażą BTC lub LTC. Wszelkie informacje odnośnie ceny sprzedaży, czy też zakupu BTC lub LTC, pochodzą wyłącznie od Użytkowników Serwisu.
 3. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod domeną Bitmarket24.pl jest BitMarket24 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000500891, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP 6762473504 oraz numer REGON 123054680.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja w sposób wskazany w §4 ust. 1 poniżej. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator udostępnia mu nieodpłatnie Regulamin. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://bitmarket24.pl/regulamin.html.

§2
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – BitMarket24 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000500891, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP 6762473504 oraz numer REGON 123054680.
 2. Bitcoin (BTC) / Litecoin (LTC) - wirtualna krypto-waluta niebędąca prawnym środkiem płatniczym w Polsce i nieposiadająca statusu waluty lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego, w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym także elektronicznego instrumentu płatniczego.
 3. Hasło – niepowtarzalny ciąg znaków ustanowiony przez Użytkownika, składający się z min. 10 liter oraz min. jednej cyfry, umożliwiający zalogowanie się do Serwisu.
 4. Konto – Konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Serwisu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod domeną BitMarket24.pl.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w §4 niniejszego Regulaminu.
 8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem z chwilą założenia Konta, uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

§3
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymogów technicznych:

 1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows,
 2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
 3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

§4
Zasady rejestracji

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://bitmarket24.pl/zaloguj.html (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”) oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez  zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin”, znajdującej się pod tym Formularzem Rejestracyjnym.
 2. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Użytkownik obowiązany jest do podania następujących danych: nazwy Użytkownika, swojego adresu e-mail (login), a także do ustanowienia Hasła.
 3. Użytkownik obowiązany jest do podania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd, a w przypadku ich zmiany zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. W wyniku rejestracji dla danego Użytkownika zostanie utworzone indywidualne Konto.
 5. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto. Konto tworzone jest wyłącznie dla danego Użytkownika i niemożliwe jest korzystanie z niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do należytej ochrony Hasła ustalonego podczas rejestracji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Hasła osobom trzecim oraz za ewentualne konsekwencje wynikłe z nienależytego jego zabezpieczenia przez Użytkownika Serwisu.

§5
Opłaty, limity, zasilenie Konta środkami oraz ich wypłata

 1. W celu dokonania zakupu-sprzedaży BTC lub LTC za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik winien wpłacić środki za pomocą dostępnych metod podanych w na stronie https://bitmarket24.pl/zasilanie-konta.html. W wyniku dokonania wpłaty Konto wpłacającego Użytkownika zostanie zasilone odpowiednią kwotą wpłaconych środków, które będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane przez niego na sfinalizowanie określonych transakcji kupna-sprzedaży BTC lub LTC.
 2. Moment uwidocznienia transakcji kupna-sprzedaży BTC lub LTC w saldzie Konta Użytkownika jest momentem zawarcia między danymi Użytkownikami umowy sprzedaży-kupna BTC lub LTC.
 3. Zabronione jest dokonywanie wpłat środków pieniężnych wyrażonych w złotówkach (PLN) za pomocą metod podanych na stronie https://bitmarket24.pl/zasilanie-konta.html w imieniu danego Użytkownika przez osoby trzecie.
 4. Wartość pojedynczej transakcji kupna-sprzedaży BTC lub LTC nie może być niższa niż wartość wskazana w Tabeli Opłat i Limitów znajdującej się na stronie https://bitmarket24.pl/oplaty-i-limity.html, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Transakcje kupna-sprzedaży BTC lub LTC o wartości niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów znajdującej się na stronie https://bitmarket24.pl/oplaty-i-limity.html, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu, nie będą realizowane przez Serwis.
 6. Wypłata środków PLN zgromadzonych na Koncie Użytkownika wymaga podania imienia i nazwiska właściciela rachunku bankowego (tj. danego Użytkownika), adresu powiązanego z rachunkiem bankowym oraz prawidłowego numeru rachunku bankowego w formacie NRB.
 7. Do wypłaty środków BTC lub LTC wymagane jest podanie prawidłowego adresu BTC lub LTC, zgodnego ze specyfikacją techniczną opisaną na stronie bitcoin.org.
 8. Przelewy przychodzące realizowane są zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://bitmarket24.pl/zasilanie-konta.html
 9. Przelewy wychodzące realizowane są zgodnie z informacjami podanymi na stronie https://bitmarket24.pl/wyplata-srodkow.html
 10. Pośrednictwo Administratora w przekazywaniu środków na poczet przyszłych transakcji kupna-sprzedaży BTC lub LTC zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu poprzez Konta Serwisu, nie upoważnia Użytkowników do dochodzenia od Administratora odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na tych Kontach.

§6
Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zastrzega, iż nie jest stroną transakcji kupna-sprzedaży BTC lub LTC zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Stronami takich transakcji są wyłącznie zawierający je Użytkownicy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec danego Użytkownika przez innych Użytkowników.
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych przez niego w ramach Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich usług jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkowników w związku ze zmianami kursu BTC lub LTC.
 4. Administrator nie gwarantuje zysku z tytułu transakcji kupna-sprzedaży BTC lub LTC, zawieranych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych, jak i BTC lub LTC, zgromadzonych na Kontach Użytkowników, przed ich utratą lub dostępem do nich przez osoby trzecie.
 6. Administrator podejmuje wszelkie działania konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 7. W przypadku wykrycia błędu, czy też awarii Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia jego działalności, celem przywrócenia w pełni funkcjonalności Serwisu. W takiej sytuacji ,informacja o zawieszeniu działania Serwisu oraz planowanym terminie jego wznowienia zostanie zamieszczona na stronach Serwisu ze stosowym wyprzedzeniem.
 8. Każdorazowo, w przypadku gdy przerwa w działaniu serwisu trwa dłużej niż 7 (siedem) dni, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail, Administrator zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o możliwych sposobach wypłaty zgromadzonych przez niego w ramach Kontach środków pieniężnych. W takiej sytuacji wypłata środków nastąpi w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania przez Użytkownika stosownego oświadczenia na adres kontakt@bitmarket24.pl.
 9. W przypadku przerwy w działaniu Serwisu wynoszącej co najmniej 2 (dwa) dni, Administrator zastrzega sobie prawo do wykasowania ofert kupna i sprzedaży BTC lub LTC w celu uniknięcia ewentualnych manipulacji kursem BTC lub LTC.
 10. W przypadku skierowania do Administratora przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, UE lub jakąkolwiek instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynikać będzie obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy wyżej wymienionych organów lub instytucji, środków pieniężnych, BTC lub LTC zgromadzonych przez danego Użytkownika, Konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana do czasu pozostawania w mocy orzeczenia, o którym mowa powyżej. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki Administratora na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od wskazanych powyżej organów lub instytucji. W takim wypadku Administrator powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu do zgromadzonych przez niego w ramach Konta środków pieniężnych, BTC lub LTC, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zablokowania. Ponadto, Administrator na wyraźne żądanie wskazanych powyżej organów lub instytucji oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić tym podmiotom dane Użytkownika.
 11. Dodatkowo, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku Administrator uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Serwisu w przypadku:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
  2. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 12. Administrator może podjąć środki prowadzące do weryfikacji danych osobowych podanych przez Użytkownika w przypadku, gdy kwota transakcji przeprowadzonych na Koncie Użytkownika przekroczy 5.000 PLN, lub też w przypadku powzięcia podejrzenia, że podane przez Użytkownika dane osobowe są nieprawdziwe, lub też powzięcia podejrzenia, iż Użytkownik podejmuje działania zmierzające do ukrycia swojej tożsamości lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Weryfikacja tożsamości, o której mowa w powyższym punkcie, może nastąpić poprzez wysłanie skanów dokumentów tożsamości właściciela konta, lub też poprzez inne zgodne z prawem procedury ustalone przez właściciela serwisu. Zmiana procedur weryfikacji tożsamości nie stanowi zmiany regulaminu serwisu.
 14. W przypadku otrzymania wpłaty niezgodnej z ustalonymi procedurami właściciel serwisu może odmówić uznania konta serwisu i/lub dokonać zwrotu otrzymanego przelewu.
 15. Właściciel serwisu może ograniczyć lub zablokować możliwość wypłat z konta użytkownika w przypadku niezweryfikowania danych konta użytkownika na żądanie właściciela serwisu.

§7
Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ograniczenia odpowiedzialności Administratora związanej ze świadczeniem w ramach Serwisu usług, w zakresie w jakim z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż wszelka korespondencja kierowana do niego przez Administratora adresowana będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku jego zmiany i braku powiadomienia o tym fakcie Administratora  korespondencja będzie kierowana na wyżej wymieniony adres e-mail ze skutkiem doręczenia.
 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu,
  3. niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spamu),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
  6. korzystania z Serwisu w dobrej wierze. Jeżeli Użytkownik wykryje błąd lub lukę w systemie winien bezzwłocznie, w przeciągu 24 godzin zgłosić to obsłudze Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@bitmarket24.pl. Wykorzystanie jakichkolwiek luk i błędów w działaniu Serwisu jest równoznaczne ze złamaniem niniejszego Regulaminu i skutkować będzie zablokowaniem konta oraz wyciągnięciem stosownych konsekwencji prawnych.
 4. Każdorazowe naruszenie postanowień Regulaminu będzie skutkowało zablokowaniem Konta danego Użytkownika po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania wezwania i bezskutecznym jego upływie.

§8
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator, jako administrator danych osobowych, zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych przetwarzanych przez Administratora, żądania ich zmiany czy też usunięcia, za pośrednictwem odpowiednich opcji dostępnych w ramach Konta danego Użytkownika. Usunięcie danych Użytkownika jest jednoznaczne z usunięciem jego Konta z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://bitmarket24.pl/polityka-prywatnosci.html

§9
Wypowiedzenie umowy, reklamacje

 1. Zarówno Administrator, jak i Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy.
 2. Administrator może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres
  e-mail Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator  uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wysłanego na adres e-mail kontakt@bitmarket24.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 4. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Użytkownik nie ma prawa wystawiania ofert kupna lub sprzedaży BTC lub LTC.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, Administrator zobowiązany jest do wypłaty Użytkownikowi środków zgromadzonych na Koncie tego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia rozwiązania Umowy, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, zweryfikowany zgodnie z zasadami wskazanymi w §5 ust. 10 powyżej.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu powinny być kierowane na adres e-mail: kontakt@bitmarket24.pl.W treści reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej swój adres e-mail oraz zwięzły opis zauważonych nieprawidłowości.
 7. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej wpłynięcia. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres
  e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu nie później niż 7 (siedem) dni przed ich wprowadzeniem, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. Brak zgody Użytkownika na proponowane zmiany Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym według właściwości wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Znaki towarowe, logo oraz inne oznaczenia widoczne w Serwisie stanowią własność Administratora lub jego partnerów handlowych i objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich.