Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować

Regulamin

Regulamin OWU (Ogólne Warunki Umowy)

Prosimy zapoznać się z ifromacjami zawartmi poniżej.

Regulamin obowiązujący do dnia 08-04-2018

Regulamin obowiązujący do dnia 05-02-2018

 Regulamin i Ogólne Warunki Użytkowania Serwisu BitMarket24 obowiązujący od dnia 09-04-2018

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu BitMarket24 oraz usług oferowanych w ramach Serwisu. 
 2. Właścicielem serwisu BitMarket24 jest BM24 LTD, 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, United Kingdom, company number 11046035.
 3. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu i dostępnych w ramach niego usług. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik zgadza się z wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w serwisie BitMarket24.  

 

§2 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Administrator – BM24 LTD 
 2. Serwis – serwis BitMarket24 wraz z wszystkimi jego funkcjonalnościami. 
 3. Kryptowaluta – cyfrowe odwzorowanie wartości, które jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione, albo może być przedmiotem handlu elektronicznego. 
 4. Konto – spersonalizowane konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z funkcjonalności serwisu. 
 5. Hasło - niepowtarzalny ciąg znaków ustanowiony przez Użytkownika, składający się z min. 10 liter oraz min. jednej cyfry, umożliwiający zalogowanie się do Konta. 
 6. Regulamin – Regulamin serwisu BitMarket24 wraz z wszystkimi załącznikami. 
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę. 
 8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem z chwilą założenia konta w serwisie. 
 9. Cena kryptowaluty – cena kupna lub sprzedaży danej Kryptowaluty prezentowana na bieżąco za pośrednictwem Serwisu. 
 10. Cena ASK  - cena po której możliwy jest zakup Kryptowaluty 
 11. Cena BID - cena po której możliwa jest sprzedaż Kryptowaluty 
 12. Saldo – informacja o posiadanych przez Użytkownika Kryptowalutach oraz środkach pieniężnych dostępnych na zakup Kryptowalut prezentowana w Serwisie. 
 13. Polityka prywatności – Polityka prywatności serwisu BitMarket24.pl  
 14. Tabela Opłat i Prowizji – integralna część Regulaminu, w której określono wysokość lub sposób obliczenia należnych Administratorowi opłat i prowizji związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu. 

 

§3

Otwarcie Konta 

 1. Konto może otworzyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
 2. Warunkiem otwarcia Konta jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie BitMarket24, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zapoznania się i zaakceptowania ryzyka związanego z obrotem Kryptowalutami. 
 3. Zabrania się wypełniania formularza kontaktowego w imieniu osób trzecich oraz podawania nieprawdziwych lub niekompletnych danych.  
 4. Otwarcie konta przez pełnomocnika jest możliwe jedynie na podstawie pełnomocnictwa notarialnego, w którym wprost zostanie wskazany cel udzielenia pełnomocnictwa polegający na otwarciu Konta w BitMarket24. 

 

§4

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, Administrator jest upoważniony do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Użytkownika. 
 2. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy dane Użytkownika z pierwszego przelewu środków pieniężnych na zakup Kryptowalut są zgodne z danymi podanymi przez Użytkownika podczas rejestracji. 
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w pkt. 2 Administrator zwróci środki przekazane na zakup Kryptowalut, na rachunek z jakiego przyszły. Jeżeli zasilenie Konta nastąpiło w Kryptowalutach, to zwrot nastąpi na portfel z którego dokonano zasilenia. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do potrącenia opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 
 4. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika. Dodatkowa weryfikacja polega na: 
  1. W przypadku osób fizycznych – przekazaniu przez Użytkownika skanu lub kopii dowodu osobistego, albo paszportu, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa w kraju Unii Europejskiej - paszportu. 
  2. W przypadku osób prawnych – przekazaniu przez Użytkownika wypisu z właściwego rejestru, oraz skanów lub kopii dowodów osobistych lub paszportów osób uprawnionych do reprezentacji. 
  3. w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – przekazaniu przez Użytkownika dokumentów wskazanych przez Administratora oraz skanów lub kopii dowodów osobistych lub paszportów osób uprawnionych do reprezentacji. 
 5. W przypadku odmowy przez Użytkownika poddania się procedurze dodatkowej weryfikacji, Administrator jest uprawniony do zablokowania niektórych funkcjonalności Serwisu (np. możliwości dokonywania wpłat lub wypłat, możliwości przeprowadzania transakcji). W takich sytuacjach Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy i zamknięcia Konta. 
 6. W przypadku zamknięcia Konta z przyczyn określonych w pkt 5, Administrator zwróci wszystkie środki na rachunki, z których przyszły. Jeżeli zasilenia odbywały się z różnych rachunków, zwrot będzie następował na rachunki, z których najpóźniej dokonano zasilenia na kwoty równe wartościom tych zasileń, aż do zwrotu wszystkich środków. Ewentualna nadwyżka (po zwrocie wszystkich środków z rachunków, z których przyszły) zostanie zwrócona na rachunek z którego dokonano pierwszej wpłaty.  

 

§5

Logowanie do konta 

 1. W celu zalogowania się do Konta Użytkownik podaje adres email przypisany do Konta Użytkownika i Hasło. 
 2. Udostępnianie Hasła osobom trzecim jest zabronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane na Koncie Użytkownika przez osoby trzecie jeżeli podczas logowania podano prawidłowe Hasło. 
 3. Użytkownik ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia Konta poprzez uruchomienie funkcjonalności dwupoziomowego uwierzytelniania. Administrator zaleca stosowanie tego rodzaju uwierzytelniania. 

 

§6

Zawieranie transakcji 

 1. Serwis umożliwia zawieranie transakcji kupna i sprzedaży Kryptowalut pomiędzy Użytkownikami. 
 2. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ustalenia ceny, po której zamierza kupić, sprzedać lub wymienić Kryptowaluty. 
 3. Wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży Kryptowalut są widoczne w odpowiednich tabelach w Serwisie. 
 4. Do zawarcia transakcji dochodzi w sytuacji skojarzenia ofert kupna i sprzedaży Kryptowalut, tzn. wtedy, gdy określona przez kupującego Cena ASK jest wyższa lub równa określonej przez sprzedającego Cenie BID. Transakcja jest przeprowadzana po najlepszej dostępnej Cenie BID. 
 5. W przypadku, gdy wielkość zlecenia uniemożliwia jego całościowe wykonanie, Serwis dokonuje częściowej realizacji zlecenia w ramach dostępnych ofert i na warunkach nie gorszych niż określone przez Użytkownika. 
 6. Użytkownik ma prawo do anulowania zlecenia. Anulowanie zlecenia jest możliwe tylko przed jego wykonaniem.  
 7. Z chwilą złożenia zlecenia na Koncie następuje blokada środków lub Kryptowalut niezbędnych do wykonania zlecenia. Anulowanie zlecenia powoduje zdjęcie blokady. 
 8. Administrator może wprowadzić minimalne wartości wielkości zleceń. Zlecenia mniejsze od minimalnych nie będą realizowane.  
 9. W przypadku wykonania zlecenia Administrator jest uprawniony do pobrania prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 
 10. Administrator może udostępnić Użytkownikom możliwość automatycznego składania zleceń (API transakcyjne) przy pomocy oprogramowania stworzonego przez Użytkownika. 
 11. Administrator ma prawo wprowadzić ograniczenia w zakresie trybu i warunków korzystania przez Użytkownika z oprogramowania, o którym mowa w pkt 10, a także weryfikować zasady działania takiego oprogramowania. Wprowadzenie ograniczeń lub weryfikacji nie może być podstawą dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Administratora. 

 

§7

Przechowywanie i transfer środków 

 1. Administrator przechowuje Kryptowaluty na własnych portfelach. 
 2. Użytkownik ma możliwość zlecenia przelewu Kryptowalut na dowolny portfel. Zlecenia tego rodzaju realizowane są realizowane niezwłocznie – najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. 
 3. Użytkownik nie ma możliwości anulowania zlecenia przelewu Kryptowalut na wskazany przez siebie portfel. 
 4. Administrator dokłada należytej staranności przy przechowywaniu Kryptowalut na własnych portfelach – w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i informatyczne służące uniemożliwieniu nieautoryzowanego dostępu do portfeli, na których zdeponowane są Kryptowaluty Użytkowników. 
 5. Usługa przechowywania Kryptowalut jest bezpłatna. 

 

§8

 1. Administrator nie świadczy usług polegających na przechowywaniu środków pieniężnych Użytkowników. 
 2. Wszystkie środki wpłacone przez Użytkownika powinny zostać niezwłocznie przeznaczone w całości na zakup Kryptowalut. 
 3. W przypadku sprzedaży Kryptowalut wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży powinny być niezwłocznie wypłacone na rachunek bankowy Użytkownika lub przeznaczone na zakup Kryptowalut. 
 4. Administrator jest uprawniony do wezwania Użytkownika do wypłaty środków lub zakupu Kryptowalut, a w sytuacji braku reakcji na takie wezwanie do przekazania środków na rachunek bankowy Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do pobrania prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 
 5. Zwrot środków, o którym mowa w pkt 4 będzie następował na ostatni zweryfikowany rachunek Użytkownika. 
 6. Od środków przeznaczonych na zakup Kryptowalut, Użytkownikom nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odsetek.  

 

§9

 1. Wypłaty środków są dokonywane niezwłocznie – najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia.  
 2. Wpłaty środków przeznaczonych na zakup Kryptowalut są niezwłocznie księgowane na Kontach użytkowników – najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku Administratora. 
 3. Wpłaty dokonywane w Kryptowalutach są niezwłocznie księgowane na Koncie – najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Administratora Kryptowalut. 

 

§10

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacje można składać listownie lub e-mailowo na adres: kontakt@bitmarket24.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać: 
  1. Dane identyfikujące Użytkownika. 
  2. Opisanie zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 
  3. Czas wystąpienia zdarzenia. 
  4. W miarę możliwości wskazanie przepisu Regulaminu, lub innego aktu prawa, który w ocenie Użytkownika został naruszony. 
  5. Sprecyzowane żądanie. 
 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie – maksymalny termin rozpatrywania reklamacji to 30 dni. Brak któregokolwiek z elementów reklamacji, o którym mowa w pkt. 3 powoduje przerwanie biegu terminu rozpatrywania reklamacji do czasu uzupełnienia niezbędnych danych. 
 5. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych, okres o którym mowa w pkt 4 może zostać wydłużony o kolejne 30 dni. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkownika w formie wiadomości e-mail o przyczynach nierozpatrzenia reklamacji w terminie oraz wskaże jakie zagadnienia wymagają dodatkowej weryfikacji. 
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od sposobu rozpatrzenia reklamacji. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 
 7. Bez względu na postanowienia Regulaminu, Użytkownicy mają prawo do skierowania pozwu do właściwego sądu. Powyższe postanowienie ma również zastosowanie w sytuacjach, gdy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Administratora dotyczącą złożonej reklamacji. 

 

§11

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator gromadzi i przechowuje dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego wykonania Umowy. 
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych może skutkować koniecznością ponownego przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w §4 Regulaminu. 
 3. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników. 
 4. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, albo na podstawie przepisów prawa, lub żądania odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, albo w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. 
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie. 

 

§12

Korespondencja i raporty

 1. Administrator na bieżąco w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikom następujące informacje: 
  1. Salda dostępnych środków przeznaczonych na zakup Kryptowalut 
  2. Ilości posiadanych Kryptowalut przechowywanych u Administratora 
 2. Administrator przekazuje Użytkownikowi w formie wiadomości e-mail raport o następujących zdarzeniach na Koncie: 
  1. Logowanie do Konta 
  2. Zasilenie Konta 
  3. Wykonanie oferty 
  4. Wypłata środków
  5. Użytkownik ma prawo wyłączyć wszystkie lub niektóre z wyżej wymienionych raportów. 
 3. Administrator nie wystawia Użytkownikom żadnych deklaracji lub innych dokumentów w celach obliczenia podstawy i wymiaru podatków, chyba że taki obowiązek wynikałby wprost z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§13

 1. Wszelką korespondencję przesłaną przez Administratora uznaje się za otrzymaną przez Użytkownika po upływie następujących terminów: 
  1. W przypadku listu poleconego – po jego doręczeniu. 
  2. W przypadku przesyłki kurierskiej – po jej doręczeniu. 
  3. W przypadku poczty elektronicznej – po upływie jednego dnia od daty wysłania. 
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z każdą korespondencją otrzymaną od Administratora. 
 3. Korespondencja będzie przesyłana na ostatni podany przez Użytkownika adres lub adres e-mail.  

 

§14

Obowiązki Użytkownika 

 1. Użytkownik, korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do: 
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
  2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników Serwisu, 
  3. niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (spamu), 
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego użytku, 
  5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą), 
  6. korzystania z Serwisu w dobrej wierze; jeżeli Użytkownik wykryje błąd lub lukę w systemie winien niezwłocznie, w przeciągu 24 godzin zgłosić to obsłudze Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub na adres kontakt@bitmarket24.pl;  wykorzystanie jakichkolwiek luk i błędów w działaniu Serwisu jest równoznaczne ze złamaniem niniejszego Regulaminu i skutkować będzie zablokowaniem konta oraz wyciągnięciem stosownych konsekwencji prawnych. 
  7. informowania Administratora o wszelkich zmianach w swoich danych, w szczególności o danych osobowych, adresowych oraz aktualnym adresie e-mail. 
 2. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów uprawnia Administratora do ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności, lub do wypowiedzenia Umowy.  

 

 

§15

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych przez niego w ramach Serwisu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich usług jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 
 2. Przez okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności należy w szczególności rozumieć następujące okoliczności: 
  1. wystąpienie zamieszek, strajków, brak energii elektrycznej, pożar, brak łączności, kataklizm, konflikty zbrojne,  
  2. zdarzenia związane z wystąpieniem ataku terrorystycznego,  
  3. zniszczenie siedziby Administratora lub okoliczności uniemożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności operacyjnej, 
  4. sytuacje, w których na dany rynek zostały nałożone szczególne wymogi lub zasady uniemożliwiające wykonywanie transakcji zgodnie z istniejącymi, powszechnie stosowanymi zasadami, 
  5. awarię systemów informatycznych, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności, 
  6. awarię sprzętu komputerowego uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności, 
  7. brak połączenia internetowego z powodu awarii po stronie dostawcy sieci lub przeciążenia łącza, 
  8. awarię systemów telekomunikacyjnych, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wyłącznie za szkody rzeczywiście poniesione przez tego Użytkownika do wysokości nieprzekraczającej całkowitego wynagrodzenia Administratora (tj. do wysokości naliczonych i pobranych opłat i prowizji z tytułu korzystania z Serwisu). 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w ramach Serwisu przez jego Użytkowników w ramach dostępnych w Serwisie funkcjonalności (np. czat). Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu Użytkownikowi do danej funkcjonalności bez podawania przyczyny. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za szkody wywołane złośliwym oprogramowaniem lub innym nieuprawnionym działaniem, jeżeli takie działania wystąpiły poza infrastrukturą informatyczną Administratora, lub w sytuacji, gdy takim zdarzeniom nie dało się zapobiec przy użyciu normalnych środków zaradczych i powszechnie dostępnych rozwiązań informatycznych. 
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na zewnętrznych stronach internetowych lub serwisach, nawet jeśli link do takiej strony znajduje się w Serwisie. 
 7. W przypadku awarii, błędu lub konieczności przeprowadzenia aktualizacji Serwisu, Administrator może czasowo ograniczyć dostęp do serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Administrator może także usunąć znajdujące się w karnecie zlecenia kupna lub sprzedaży Kryptowalut. Takie ograniczenia lub działania nie powodują po stronie Administratora powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej względem Użytkowników. 
 8. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora wynikające ze zmiany ceny Kryptowaluty, braku możliwości zakupu lub sprzedaży Kryptowaluty, lub braku możliwości transferu Kryptowalut lub środków pieniężnych, chyba że Administrator ponosi bezpośrednio odpowiedzialność za takie zdarzenia. 
 9. W przypadku wystąpienia awarii w działaniu Serwisu, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie z Serwisu przez Użytkowników trwającej dłużej niż 7 dni, Administrator poinformuje w formie wiadomości e-mail Użytkowników o sposobie zlecenia i wykonania transferu Kryptowalut lub zwrotu środków przeznaczonych na ich zakup.  

 

§16

Wypowiedzenie i Rozwiązanie Umowy

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 
 2. W okresie wypowiedzenia Administrator jest uprawniony do ograniczenia niektórych funkcjonalności Serwisu. 
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 
 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania numerów rachunków oraz numerów kont, na które Administrator przekaże środki pieniężne przeznaczone na zakup Kryptowalut oraz Kryptowaluty. Wskazane rachunki muszą być prowadzone na rzecz Użytkownika, a fakt ten podlega weryfikacji przez Administratora. 
 5. W przypadku niewskazania numeru konta, na które mają zostać zwrócone środki, albo w sytuacji negatywnej weryfikacji numeru rachunku, Administrator przekaże wszystkie środki na ostatni zweryfikowany rachunek bankowy. 
 6. W przypadku posiadania przez Użytkownika, któremu wypowiedziano lub z którym rozwiązano Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia Kryptowalut oraz niepodania na wezwanie Administratora numeru portfela, na który Kryptowaluty mają zostać przekazane, Administrator jest uprawniony do sprzedaży tych Kryptowalut po aktualnych cenach rynkowych i przekazania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami pkt 4 i 5. 

 

§17

Postanowienia końcowe 

 1. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 
 2. Administrator jest zobowiązany do informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie. Informowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 
 3. Wszelkie znaki towarowe Użyte w ramach serwisu, logotypy oraz treści zamieszczone w serwisie stanowią własność Administratora lub jego partnerów handlowych i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w celach komercyjnych. 
 4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmiany w Regulaminie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem niniejszej Umowy przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik obowiązuje ostatnia zaakceptowane przez niego wersja Regulaminu. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów na drodze postępowania sądowego zostaje poddane sądom powszechnym, właściwym dla siedziby Administratora. 
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza i nie ogranicza w niczym praw przysługujących konsumentom na mocy prawa powszechnie obowiązującego. Jakiekolwiek postanowienie zakazane w relacji z konsumentami nie będzie się stosowało do Użytkowników będących konsumentami.